مقالات و استاندارد ها

مقالات و استاندارد ها

مقالات مربوط به:

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران-(سيب خشک شده- ويژگی ها و روش های آزمون )

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران-(هلوی خشک شده- ويژگی ها و روش های آزمون )

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران-(گلابی خشک شده- ويژگی ها و روش های آزمون )

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران(حبوبات-آماده سازی،بسته بندی وانبار داری-آيين کار بهداشتی)

برگه زردآلو - ويژگيهاي و روشهاي آزمون

DriedApricots

ويژگيها و روش آزمون كشمش

بسته بندي ـ كارتن براي بسته بندي خشكبارـويژگي ها و روش هاي آزمون

روشهاي انبار داري

كارگاهها و كارخانه ‏هاي برگه زردآلو و كشمش

ويژگيها و روشهاي آزمون انجير خشك

كشمش دانه دار

روش نمونه برداري خشكبار (تجديد نظر)

ويژگيهاي نعناع خشك شده

ويژگيهاي سير خشك (برگه اي تكه اي رنده شده گرد سير)

 آئين كار ساختمان، تجهيزات و ايمني سردخانه مواد خوراكي

ميوه ها و سبزيها - زردآلو – آئين كار نگهداري درسردخانه  (ازمرحله برداشت تانگهداري)(تجديد نظر)

ميوه ها و سبزيها - زردآلو – آئين كار نگهداري درسردخانه  (ازمرحله برداشت تانگهداري)(تجديد نظر)

شرايط فيزيكي نگهداري ميوه و سبزيجات در سردخانه و روش اندازه‏ گيري آنها

آئين كار ضد عفوني خشگبار و حبوبات ( فوميگا سيون )

آئين كار تهيه انواع كشمش از مرحله برداشت محصول تا بسته بندي

ويژگيهاي برگه زرد آلو جهت مصارف صنعتي

 آئين كار نگهداري انگور در سردخانه

آئين كار آماده سازي براي خشك كردن و بسته بندي سبزيها

آئين كار محاسبه ظرفيت وزني سالنهاي نگهداري سردخانه مواد غذائي

اندازه‌گيري ماده خشك در ميوه و سبزي و فرآورده آنها به روش خشك كردن در فشار كاسته شده

فهرست خشكبار

 

روشهاي نگهداري ميوه‌ها و سبزيها در سردخانه با هواي كنترل شده

 

زعفران‏- آئين كار تجهيزات و تأسيسات كارگاههاي بسته بندي

سبزيهای تازه-آيين کار- بسته بندی 

ميوه ها و سبزيها -  انار – نگهداري در سردخانه 

آئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذائي

Codex Standard ForRaisins

Codex Standard for DriedApricots

United States Standards For Grades of DriedApricots

United States Standards For Grades of DriedPeaches

AFISpecifications For Turkish DriedApricots